INFORMACJE OGÓLNE

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest:

·       szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

·       popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

·       wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

·       opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

·       integracja członków Stowarzyszenia

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Od 2002 r. SITP wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”. Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

SITP jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

 

 

POLISH ASSOCIATION OF FIRE ENGINEERS AND TECHNICIANS (SITP)

 

 

 

The Polish Association of Fire Engineers and Technicians is a scientific and technical organization founded in 1983. In the same year it became a part of the Federation of Scientific and Technical Organizations of the Main Technical Organization (FSNT NOT).

The Association pursues the following goals:

·       spreading fire protection know-how and technical progress,

·       promoting fire protection problems,

·       proposing the review and improvement of fire protection standards and regulations,

·       developing its own fire protection standards

·       and uniting the members.

The most important activities of the Association include, among many others, organizing specialist conferences, seminars and trainings concerning specific fire protection problems. They have a very high professional level owing to papers delivered by the best domestic specialists from the Main Headquarters of the State Fire Service, the Main School of Fire Service and the Fire Protection Scientific and Research Centre and also by foreign specialists. They are addressed mainly to people professionally involved in fire protection, including designers of fire protection systems and fire protection experts.

Since 2002 SITP has been publishing its own quarterly called "Ochrona Przeciwpożarowa" (Fire Protection).

The Association proposed developing a system of voluntary certification of fire protection services.

SITP is a self-financing organization. The basic funds for the statutory activities come from the membership fees of individual and supporting memebres and from the operation of the Chamber of Experts – the Association’s business unit.

 

 

NIP Stowarzyszenia

 

526-000-10-74

 

Konto Zarządu Oddziału SITP

II Oddział PKO BP w Płocku

66 1020 3974 0000 5702 0078 4082

Adres Zarządu Oddziału SITP

ul. Wyszogrodzka 1 A
09 – 402 Płock
tel. (0-24) 366 78 13, 366 78 17,

fax 366 78 37
e-mail:
sitpplock@wp.pl