Rys historyczny

SITP Oddział w Płocku

 

 

Oddział SITP w Płocku został powołany z dniem 27 stycznia 1984 roku Uchwałą         Nr 18/1984 Zarządu Głównego SITP razem z 26 innymi oddziałami wojewódzkimi. Siedzibą Oddziału był Płock ul. Gwardii Ludowej Nr 8.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbyło się w dniu 26 marca 1984 roku, na którym wybrano Władze Oddziału w osobach:

 

1.  

 Hilary Januszczyk  

 - Przewodniczący

2.  

 Jerzy Kaźmierczak  

 - Z-ca Przewodniczącego

3.  

 Jerzy Woźniak  

 - Z-ca Przewodniczącego

4.  

 Andrzej Tomaszewski  

 - Sekretarz

5.  

 Roman Wiśniewski  

 - Skarbnik

6.  

 Jolanta Lusa  

 - Członek

7.  

 Wojciech Adamski  

 - Członek

 

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto I Uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 1984-86. Pierwszy rok działalności Oddziału poświęcony był przede wszystkim na sprawy organizacyjne. Powołano 2 Koła SITP : w Płocku z Przewodniczącym Wojciechem Burdzanowskim i Kutnie z Przewodniczącym Longinem Hućko. Działalność Oddziału została zarejestrowana w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Płocku pod pozycją 78.

W 1985 roku liczba członków wynosiła również 53, a ramach działalności statutowej zorganizowano 8 kursów dla 244 słuchaczy:

-         dla komisji pożarowo-technicznych ,

-         dla nieetatowych referentów ochrony przeciwpożarowej,

-         dla konserwatorów gaśnic i agregatów.

W ramach działalności  w ZUT NOT, członkowie SITP świadczyli usługi w zakresie opracowywania przeciwpożarowej dokumentacji technicznej, a w szczególności :

-         planów ewakuacji ludzi z obiektów zagrożonych pożarem,

-         operacyjnych planów ochrony przeciwpożarowej,

-         regulaminów ochrony przeciwpożarowej.

W 1986 roku w ramach działalności statutowej zorganizowano 3 kursy dla 113 osób oraz pierwszą konferencję krajową dla 140 osób nt. „Wybranych problemów ochrony przeciwpożarowej przemysłu chemicznego”.

W 1987 roku w dniu 4 czerwca odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITP w Płocku, w którym udział wzięło 27 członków. Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano zmian w Zarządzie Oddziału, który po zmianach przedstawiał się następująco:

 

1.  

 Hilary Januszczyk  

 - Prezes

2.  

 Jan Szrajber  

 - Wiceprezes

3.  

 Marian Gajewski  

 - Wiceprezes

4.  

 Piotr Mońko  

 - Wiceprezes

5.  

 Roman Wiśniewski  

 - Skarbnik

6.  

 Andrzej Tomaszewski  

 - Sekretarz

7.  

 Wojciech Burdzanowski  

 - Członek

8.  

 Maciej Piotrowski  

 - Z-ca Członka

9.  

 Józef Chmielewski  

 - Z-ca Członka

10.  

 Adam Kaczmarek  

 - Z-ca Członka

11.  

 Wojciech Adamski  

 - Z-ca Członka

 

W 1988 roku skład Zarządu Oddziału zmniejszył się o 1 osobę – zmarł ppłk. poż. inż.  Marian Gajewski, jednocześnie zmniejszyła się liczba członków do 52 osób (Koło w Płocku 36, Koło w Kutnie 16). W ramach działalności szkoleniowej wspólnie z ZUT NOT w Płocku zorganizowano następujące kursy szkoleniowe :

-         nieetatowych referentów ochrony przeciwpożarowej – 3 kursy dla 56 osób,

-         komisji pożarowo-technicznych – 1 kurs dla 18 osób.

Ponadto wspólnie firmą GLAMOX z Norwegii zorganizowana została konferencja              nt. „Rodzajów produkowanych oświetleń dla przemysłu chemicznego i okrętowego”.     W miesiącu maju 1988 r. Prezes Zarządu Oddziału udzielił pierwszego wywiadu dla „Tygodnika Płockiego” propagując działalność statutową SITP. Zorganizowano również        2 wycieczki techniczne dla 16 osób na targi do Poznania. Nawiązano współpracę ze strażakami z Czech, Holandii i Szwecji.

W związku odejściem wielu członków na emeryturę i zmianą struktur organizacyjnych straży pożarnej, nie zorganizowano Walnego Zgromadzenia Członków SITP i nie wybrano nowych władz stowarzyszenia.   Ze względu na brak sprawozdawczości oraz zanik bieżącej działalności statutowej w dniu 15 marca 1995 roku Zarząd Główny SITP podjął Uchwałą  Nr 52/95 o zawieszeniu działalności Oddziału w Płocku.

Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Płocku bryg. Hilarego Januszczyka w dniu 9 listopada 1995 roku Zarząd Oddziału złożył wniosek do Zarządu Głównego SITP o wyrażenie zgody na reaktywowanie działalności Oddziału – zgodę otrzymał. W dniu 24 listopada 1995 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, na którym wybrano nowe  władze w składzie :

 

1.  

 Wojciech Burdzanowski  

 - Prezes

2.  

 Andrzej Tomaszewski  

 - Wiceprezes

3.  

 Witold Rzeczyca  

 - Wiceprezes

4.  

 Roman Kosobudzki  

 - Sekretarz

5.  

 Henryk Baranowski  

 - Skarbnik

6.  

 Krzysztof Graczyk  

 - Członek

7.  

 Roman Jaroszewski  

 - Członek

8.  

 Andrzej Borkowski  

 - Z - ca Członka

9.  

 Roman Wiśniewski  

 - Z - ca Członka

 

 

Skład komisji Rewizyjnej:

 

1.  

 Zygmunt Wasiak  

 - Przewodniczący

2.  

 Henryk Borowski  

 - Z - ca Przewodniczącego

3.  

 Karol Podleśny  

 - Sekretarz

 

Po reaktywowaniu Oddział liczył 31 członków.

29 lutego 1996 r. zorganizowano konferencję nt. „Nowe techniki zabezpieczeń przeciwpożarowych w warunkach przyśpieszonego rozwoju cywilizacyjnego”. Konferencji towarzyszyła wystawa 3 firm.

W dniu 8 kwietnia1997 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano zmian w Zarządzie Oddziału, którego skład po zmianach przedstawiał się następująco:

 

1.  

 Wojciech Burdzanowski  

 - Prezes

2.  

 Andrzej Tomaszewski  

 - Wiceprezes

3.  

 Bogda Piotrowska  

 - Sekretarz

4.  

 Barbara Kołodziejak  

 - Skarbnik

5.  

 Krzysztof Graczyk  

 - Członek

6.  

 Roman Jaroszewski  

 - Członek

7.  

 Andrzej Borkowski  

 - Z - ca członka

8.  

 Roman Wiśniewski  

 - Z - ca członka

 

Zwiększyła się również liczba członków, która na koniec 1997 roku wynosiła 48 osób.

Zorganizowano wspólnie z KW PSP w Płocku konferencję szkoleniową dla osób zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej, a także konferencję dla właścicieli firm zajmujących się substancjami niebezpiecznymi, w których udział wzięło łącznie około 200 osób. W 1998 roku liczba członków zmniejszyła się o 3 osoby i stan Oddziału na koniec roku wynosił 45 członków.

W 1999 roku reforma administracyjna państwa spowodowała zmiany w podziale administracyjnym kraju i utworzenie nowych województw. Komendy Powiatowe z Kutna i Łęczycy przyporządkowane zostały do województwa łódzkiego, a wraz z nimi koledzy strażacy którzy opuścili szeregi SITP/18 osób/.

Rok 2000 był rokiem przełomowym dla Oddziału Płockiego. Stąd też na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 9 marca 2000 roku podjęto uchwałę o dalszej działalności oddziału  oraz o terenie działania ograniczonym do trzech powiatów. Rezygnację z członkostwa złożyło 9-ciu kolegów, a 18-tu pozostało w stowarzyszeniu w tym 11 inżynierów i 7 techników.

Wybrany został również nowy Zarząd w składzie:

 

1.  

 Grzegorz Padzik  

 - Prezes

2.  

 Piotr Głowala  

 - Wiceprezes

3.  

 Bogda Piotrowska  

 - Sekretarz

4.  

 Barbara Kołodziejak  

 - Skarbnik

5.  

  Dariusz Ostrowski  

 - Członek

 

Dwa lata później Zarząd został poszerzony o dwie osoby tj.  

 

1.  

 Dariusz Orłowski  

 - Wiceprezes

2.  

 Jacek Starczewski  

 - Członek        

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

1.  

 Andrzej Borkowski  

 - Przewodniczący

2.  

 Mariusz Ostrowski  

 - Z - ca Przewodniczącego

3.  

 Bogdan Koziński  

 - Sekretarz

 

Delegaci na Walny Zjazd:

 

1.  

 Piotr Głowala

2.  

  Grzegorz Padzik

 

Głównymi kierunkami w latach 2000 – 2004 r. było zaktywizowanie działalności stowarzyszenia poprzez:

·        wypracowanie zasad współdziałania z Naczelną Organizacją Techniczną,

·        propagowanie celów działalności SITP dla uzyskania nowych członków i sympatyków – tworzenie Kół SITP

·        integracja płockiego środowiska pożarniczego poprzez:

-         organizowanie konferencji technicznych,

-         organizowanie spotkań koleżeńskich,

-         organizowanie i udział w imprezach sportowych,

-         organizowanie wycieczek technicznych i turystycznych,

·        udział w konferencjach, sympozjach organizowanych przez Oddziały SITP,

·        pozyskiwanie sponsorów działających na rzecz SITP.

 

Zarząd Oddziału kierując się uprawnieniami określonymi w Statucie Stowarzyszenia oraz wnioskami grup co najmniej dziesięcioosobowych, które złożyły pisemną deklarację przynależności do SITP postanowił utworzyć 2 Koła SITP:

 

·        Koło SITP w Sierpcu – 28.11.2003 r.

 

1.  

 Wojciech Witkowski  

  – Przewodniczący

2.  

 Marcin Strześniewski  

  – Sekretarz

3.  

 Piotr Polowiec  

  – Skarbnik

 

·        Koło SITP w ZSP PKN „ORLEN” S.A. – 09.12.2004 r.

 

1.  

 Mirosław Jarosz  

  – Przewodniczący

2.  

 Marcin Flakiewicz  

  – Sekretarz

3.  

 Tomasz Łydkowski  

 – Skarbnik

 

Wykaz ilości członków w latach 2000 – 2004 r.

Rok

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

Ilość członków

33

50

64

69

82

w tym

Inżynierowie

19

30

31

42

54

Technicy

8

20

33

27

28

w tym

Emeryci i renciści

4

4

4

4

5

Kobiety

2

2

3

3

3

 

W 2001 roku założono kronikę, w której dokumentowana jest działalność naszego stowarzyszenia. Darczyńcą kroniki był  st. bryg. Hilary Januszczyk Komendant Miejski PSP w Płocku.

W latach 2000 – 2004 Oddział Płock organizował konferencje, sympozja, szkolenia, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej o zasięgu regionalnym i krajowym m.in.

·        „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ekologiczne firm, baz, hurtowni, zakładów pracy, których przechowywane i przetwarzane są ciecze łatwopalne”,

·        „Zadania i obowiązki pracowników, właścicieli, użytkowników obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – zmiany w przepisach”,

·        „Bazy i rurociągi przesyłowe surowej ropy naftowej oraz produktów finalnych” w 2002 r. i 2004 r.

·        „Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego na etapie projektowania, wykonawstwa i odbiorów obiektów w świetle zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmian innych podstawowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i PN dla biur projektowych i projektantów,”

·        „Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów z cieczami palnymi.”,

·        „Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych”.

Konferencjom towarzyszyły wystawy firm związanych z bezpieczeństwem w ochronie przeciwpożarowej. Zorganizowano 6 wystaw w których udział wzięło 17 firm, ponadto przeprowadzono 7 szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Członkowie SITP uczestniczyli w 12 konferencjach, sympozjach organizowanych przez inne oddziały. Przygotowano 4 wydawnictwa – 460 egz.

Cyklicznie organizowano wycieczki techniczne na targi SAWO w Poznaniu, EDURA w Częstochowie.

 

Natomiast w zakresie działalności koleżeńskiej i sportowej zorganizowano:

 

·        4 bale karnawałowe w tym 1 w ramach jubileuszu 20 – lecia Oddziału Płockiego,

·        wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę impresjonistów i postimpresjonistów,

·        wspólnie z KM PSP w Płocku obchody „Dnia Strażaka”,

·        konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Straż Pożarna w Unii Europejskiej” – Koło w Sierpcu

·        turnieje piłki nożnej z kolegami strażakami z Sierpca, Sieradza, Golubia Dobrzynia,

·        spotkania koleżeńskie, pikniki m.in. z okazji 20 – lecia działalności Oddziału Płockiego.

·        wycieczki turystyczne w Bieszczady, do Zakopanego i współorganizowano wycieczki do Francji, Włoch i Hiszpanii.

Członkowie Oddziału SITP wzięli udział w IV Edycji Ligi Mistrzów o Puchar Prezesa PKN ORLEN, w turnieju piłki siatkowej – Koło w Sierpcu

Kol. Paweł Sekulski brał udział w II Gorzowskim Maratonie Rowerowym – Sosny 2003, jak również uczestniczył w samotnej wyprawie rowerowej do Brukseli w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, Ponadto wykonano koszulki, kubki z logo SITP, zakupiono śpiewniki strażackie, wydano kalendarz na rok 2005 r.

 

W dniu 18 lutego 2005 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, na którym podsumowano pięcioletnią działalność i wybrano nowe władze w składzie :

 

1.  

 Grzegorz Padzik  

 - Prezes

2.  

 Piotr Głowala  

 - Wiceprezes

3.  

 Dariusz Orłowski  

 - Wiceprezes

4.  

 Bogda Piotrowska  

 - Sekretarz

5.  

 Barbara Kołodziejak  

 - Skarbnik

6.  

 Piotr Mironiuk  

 - Członek

7.  

 Jacek Starczewski  

 - Członek

8.  

Mirosław Jarosz  

 - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

1.  

 Andrzej Borkowski  

 - Przewodniczący

2.  

 Bogdan Lewicki  

 - Z - ca Przewodniczącego

3.  

 Tadeusz Przybyliński  

 - Sekretarz

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

 

1.  

 Jarema Zieliński  

 - Przewodniczący

2.  

 Adam Stoliński  

 - Z - ca Przewodniczącego

3.  

 Marek Kędzierski  

 - Sekretarz

 

Delegaci na Walny Zjazd:

 

1.  

  Hilary Januszczyk

2.  

  Bronisław Skaźnik

3.  

 Wojciech Burdzanowski

4.  

 Piotr Mironiuk

5.  

 Piotr Głowala

6.  

 Grzegorz Padzik

 

 

 

Głównymi kierunkami w latach 2005 – 2009 r. było zaktywizowanie stowarzyszenia poprzez:

·        kontynuowanie stałej współdziałania z Naczelną Organizacją Techniczną,

·        organizowanie konferencji technicznych,

·        udział w konferencjach, sympozjach organizowanych przez Oddziały SITP,

·        organizowanie wycieczek technicznych i turystycznych,

·        propagowanie celów działalności SITP dla uzyskania nowych członków i sympatyków,

·        integracja środowiska - organizowanie spotkań koleżeńskich i udział w imprezach sportowych,

·        pozyskiwanie sponsorów działających na rzecz SITP.

 

Struktura organizacyjna:

3 Koła SITP:

·        Koło SITP Płock – 27.01.1984 r.

·        Koło SITP Sierpc – 28.11.2003 r.

·        Koło SITP ZSP PKN „ORLEN” S.A. – 09.12.2004 r.

 

 

 

Wykaz ilości członków w latach 2005 – 2009 r.

Rok

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

Ilość członków

97

99

106

110

123

w tym

Inżynierowie

65

67

69

69

78

Technicy

32

32

36

34

39

pozostali

0

0

1

7

14

w tym

Emeryci i renciści

6

5

7

9

10

Kobiety

4

4

7

9

10

 

Działalność naukowo – techniczna

 

Oddział Płock organizował konferencje, sympozja, szkolenia, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej o zasięgu regionalnym i krajowym:

·        organizacja konferencji naukowych i sympozji  łącznie - 9

·        organizacja wystaw łącznie - 13

·        wydawnictwa tematyczne łącznie - 6

·        szkolenia i kursy łącznie - 9

m.in. konferencje:

·        „Bazy i rurociągi przesyłowe surowej ropy naftowej oraz produktów finalnych”

·        „Systemy alarmu pożaru, monitoringu gazowego i zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym”

·        VII Płockie Dni Techniki

·        „Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego na etapie projektowania, wykonawstwa i odbiorów obiektów w świetle zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmian innych podstawowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i PN dla biur projektowych i projektantów,”

·        Seminaria branżowe dot. systemów bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożąrowej.

Konferencjom towarzyszyły wystawy firm związanych z bezpieczeństwem w ochronie przeciwpożarowej. Zorganizowano 13 wystaw firm.

 

Działalność koleżeńska i sportowa:

·        Zorganizowano 5 bali karnawałowych,

·        Organizowano pikniki integracyjne, kuligi,

·        Zorganizowano mecz towarzyski w piłce nożnej halowej z reprezentacją Komendy Głównej PSP ,

·        Organizowano Turnieje piłki nożnej w których udział brały m.in. drużyny z Sierpca, Płocka, PKN ORLEN, Wielunia i Sieradza,

·        Spotkanie Świąteczne „Mikołajki”, podsumowania działalności w poszczególnych kołach SITP,

·        Wycieczki trchniczne i turystyczne,

·        Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,

·        Wydawano kalendarze ścienne z logiem SITP,

·         W dniu 17 kwietnia 2009 roku Oddział Płocki obchodził jubileusz 25-lecia działalności. W uroczystej kolacji z okazji jubileuszu udział wzięło 140 osób. Zaproszeni goście, w tym Senator RP, Prezes ZG SITP , przedstawiciele władz samorządowych, firm i instytucji współpracujących z Oddziałem.

 

       W dniu 26 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym podsumowano pięcioletnią działalność i wybrano nowe władze.

 

Skład Zarządu Oddziału Płockiego SITP na VI kadencję 2010-2014:

1.      Grzegorz Padzik - Prezes

2.      Piotr Głowala - Wiceprezes

3.      Dariusz Orłowski – Wiceprezes

4.      Anna Milczarska – Skarbnik

5.      Jacek Starczewski – Sekretarz

6.      Piotr Mironiuk – Członek

7.      Adam Strzeszewski – Członek

8.      Mirosław Jarosz – Członek

9.      Leszek Majczyna – Członek

10.  Artur Krakowski – Członek

11.  Wojciech Witkowski - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.      Andrzej Borkowski – Przewodniczący

2.      Bogdan Lewicki – Sekretarz

3.      Rafał Szrajber – Członek

4.      Marcin Flakiewicz – Członek

5.      Przemysław Gostomski - Członek

 

Skład Sadu Koleżeńskiego:

1.      Adam Stoliński - Przewodniczący

2.      Jerzy Knobelsdorf -  Sekretarz

3.      Anna Czemerys - Członek

4.      Paweł Strusiński - Czlonek

 

Skład Delegatów na Zebranie Delegatów Oddziałów:

1.      Bronisław Skaźnik

2.      Grzegorz Padzik

3.      Piotr Mironiuk

4.      Krzysztof Kosztowny

5.      Dariusz Orłowski

6.      Jacek Starczewski

7.      Piotr Głowala

Skład Delegatów rezerwowych:

8.      Wojciech Witkowski

9.      Artur Krakowski